http://bip.gov.pl
​Starostwo Powiatowe w Nysie
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

UWAGA !!!!  ZMIANA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz.U. 2012 poz 1448)

 

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM od 22.06.2013 będzie uzależniona od decyzji Ministerstwa Transportu o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu do ruchu.


 

Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063


 

pozostałe telefony:

Kierownik oddziału ds. transportu

Alina Rucińska - 4085007

Jolanta Kraskowska - 4085110

Grzegorz Malina


 • 4085052 - prawa jazdy

 •  Danuta Olszowska,

 • Irena Pawluk,

 • Elżbieta Guzik,
 • Daria Herzel,
 • Malwina Laska,
 • 4085005 - wydawanie dowodów rejestracyjnych
 • 4085006

 

 • Jolanta Pajestka - Wróblewska,
 • Grażyna Targowicz,
 • Agnieszka Król,
 • Danuta Podburaczyńska,
 • Anna Januszewska - Zenowicz,
 • Joanna Krawiec,
 • Katarzyna Wachowska - Kurzydło,
 • 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym

 • 4085028 - licencje, zaświadczenia, transport
 • Barbara Baran,

 

Oddziały zamiejscowe:

 

 • Paczków 4316930 - Joanna Suszycka 

 • Otmuchów 4315016, 4315017 wew. 36 - Janina Woźniak

 • Korfantów 4343827 - Jadwiga Jasińska,

 • Głuchołazy 4391771 - Joanna Słobuta,

 

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

I. w zakresie komunikacji i transportu:

 1. wprowadzanie obowiązku wyposażania pojazdów zaprzęgowych w hamulce,

 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcy,

 3. przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów,

 4. wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych i ich cofanie,

 5. wydawanie zezwoleń przedsiębiorcy, szkole lub jednostce resortu obrony narodowej na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, odmowa i cofanie zezwoleń,

 6. wydawanie upoważnień jednostce na kurs kwalifikacyjny dla instruktorów,

 7. dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów oraz skreślanie z ewidencji,

 8. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców,

 9. powoływanie komisji egzaminacyjnej weryfikującej egzaminatorów w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T",

 10. wyznaczanie jednostki uprawnionej do usuwania z drogi pojazdów, wyznaczanie parkingu strzeżonego na umieszczanie pojazdów,

 11. powoływanie komisji egzaminacyjnej i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką,

 12. udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, cofanie licencji oraz przeniesienie wynikających z niej uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego,

 13. wyrażanie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w przypadku śmierci posiadacza licencji na rzecz osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,

 14. wydawanie, zmiana, stwierdzenie wygaśnięcia i cofnięcie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,

 15. wydawanie i odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne,

 16. przedstawianie ministrowi ds. transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,

 17. prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy oraz warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

 18. opiniowanie wniosku zarządów kolei o likwidacji linii kolejowej lub jej części,

 19. wydawanie decyzji o usuwaniu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych, ustawianie zasłon odśnieżnych oraz ustalanie odszkodowań w przypadku braku w tym zakresie umowy stron,

 20. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych przebiegających na obszarze jednego powiatu,

 1. odejmowanie decyzji w zakresie ograniczenia powiatowego transportu zbiorowego, nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

 2. ustalanie dopuszczalnej prędkości dla indywidualnych pojazdów,

 3. wprowadzanie zakazów pędzenia zwierząt,

 4. wyrażenie zgody i ustalanie warunków ograniczenia przez przewoźnika transportu zbiorowego w przypadkach określonych w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy prawo przewozowe,

 1. określanie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez przyczyny,

 2. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojazdach wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,

 1. wpisanie cech identyfikacyjnych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

 2. dokonywanie rejestracji pojazdu,

 3. przekazywanie wojewodzie mazowieckiemu częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych niezbędnych do rejestracji niektórych pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej i Urzędu Ochrony Państwa,

 4. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu,

 5. legalizacja tablic rejestracyjnych,

 6. w ramach obrotu handlowego wydawanie karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez producenta lub importera nowych pojazdów,

 7. przyjmowanie zawiadomień o: nabyciu lub zbyciu pojazdów, zmianach stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie w karcie pojazdu wpisów dokumentujących te zdarzenia,

 8. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,

 9. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

 10. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,

 11. wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,

 12. przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych,

 13. wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem oraz przyjmowanie dokumentów w razie odzyskania utraconego dokumentu,

 14. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji,

 15. wydawanie świadectwa kwalifikacji,

 16. kierowanie na badania lekarskie, kierujących pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia oraz osób niepełnosprawnych na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

 17. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

 18. wydawanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej,

 19. ustalanie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów,

 

II. pobieranie opłat z tytułu:

 1. zmiany licencji oraz przeniesienia uprawnień z licencji,

 2. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego i regularnego specjalnego,

 3. wydawania zaświadczeń o zgłoszeniu działalności na potrzeby własne,

 4. wydanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych,

 5. wydanych kart pojazdów,

 6. wydanego międzynarodowego prawa jazdy,

 7. wydawanych dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem oraz ich wtórników,

 8. wydanych świadectw kwalifikacji,

 9. wydanych kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,

 

III. w zakresie drogownictwa:

ocena realizacji zadań wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.

IV. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

 1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,

 2. opracowywanie lub zlecenie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

 3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,

 4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,

 5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,

 6. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,

 7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzona organizacją ruchu,

 8. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami,

 9. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy)

 10. opiniowanie przebiegu tras, na której ma się odbyć impreza

W ramach wydziału funkcjonują Zamiejscowe Oddziały ds. Komunikacji, obejmujące swoim obszarem działania:

 • Oddział w Paczkowie: miasto i gminę Paczków,

 • Oddział w Otmuchowie: miasto i gminę Otmuchów i gminę Kamiennik,

 • Oddział w Głuchołazach: miasto i gminę Głuchołazy,

 • Oddział w Korfantowie: miasto i gminę Korfantów.

 

Do podstawowych zadań Oddziałów należy prowadzenie spraw wymienionych w pkt I od 26 do 43 oraz w pkt II od 4 do 8.

WYKAZ SPRAW:

 

Poniżej znajdują się poszczególne procedury do załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 (Po kliknięciu w link należy pobrać plik zapisując go na dysku lokalnym a następnie rozpakować. Po wykonaniu tej czynności otworzyć folder, a następnie plik PDF o nazwie "procedura")

 

 1. ArchiwumOŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW ORAZ STACJE KONTROLI POJAZDÓW (769.4 KB)
 2. ArchiwumWNIOSKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI POJAZDÓW (694.2 KB)
 3. ArchiwumWNIOSKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU (1.2 MB)
 4. ArchiwumWNIOSKI DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ (772.6 KB)
 5. ArchiwumWNIOSKI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA RUCHEM (511.8 KB)
 6. DokumentINFORMACJE NA TEMAT PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (240.2 KB)

 

 

 

Ilość odwiedzin43406
Osoba wprowadzającaPaweł Motzek
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 774085069
Opis: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Bednarska-Kolbiarz
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 774085050
Opis: Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie
Data utworzenia2010-07-15
Data ukazania się2008-01-24
Ostatnia zmiana2015-01-15
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Nysie
ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa
stopka
Tel. 077/408 50 00
fax 077/408 50 76


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...