WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

 

Naczelnik Wydziału: Beata Szajowska - Sobek tel. 77 408 50 39

pozostałe stanowiska:

skargi i wnioski, sprawy gospodarcze:

tel 77 408 50 42 pok 210

Patrycja Szałapata

Agnieszka Lewicka

kadry:

tel.77 408 50 44 pok 214

Małgorzata Sydoruk

Justyna Marek-Reszka

sekretariat:

77 408 50 29

Ewelina Minkowicz

obsługa interesanta:

77 408 50 70

fax: 77 408 50 71

Sebastian Wańczyk

Biuro obsługi Rady Powiatu:

77 408 50 40

Kierownik: Zenon Wiszniewski

Agnieszka Lipka - Gierczuk

Stanowisko ds. Zarządu Powiatu w Nysie

Katarzyna Wojciechowska
tel. 77 408 50 41

Obsługa Prawna :

tel. 77 408 50 26

Grażyna Jankowska - Mazguła

Aleksandra Markiewicz

Ewelina Kopcisz

Informatyk:

77 408 50 69

Paweł Motzek

Tomasz Dziedziński

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Bogusław Kurczak

77 408 50 41

 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

 I. w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa:

 1. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy starostwa oraz ich nowelizacja,

 2. prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń starosty,

 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,

 4. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 5. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty,

 6. prowadzenie rejestru zadań powierzonych innym jednostkom,

 7. prowadzenie rejestru zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek,

 8. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

 9. prowadzenie archiwum zakładowego starostwa,

 10. wykonywanie zadań wynikających z funkcji administratora danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 11. administrowanie sprawami dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością,

II. w zakresie kontroli

1. prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów, realizacji aktów prawnych rady, zarządu i starosty,

2. kontrola realizacji przez wydziały wniosków pokontrolnych,

3. udział na polecenie starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie działania wydziału,

III. w zakresie skarg i wniosków:

1. przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków,

2. sporządzanie okresowej analizy załatwiania skarg i wniosków,

IV. w zakresie spraw kadrowych:

1. prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,

2. prowadzenie ewidencji pracowniczej,

3. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, emerytur i rent, jubileuszy oraz odznaczeń,

4. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenia stosownych rejestrów,

5. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa,

6. sporządzanie sprawozdań statystycznych,

7. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

8. nadzór i realizacja funduszu płac, dokonywanie miesięcznych analiz i rozliczeń tego funduszu,

 1. kontrola i zapewnienie dyscypliny pracy w starostwie,

 2. prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych i innych informacji składanych przez pracowników,

V. w zakresie obsługi sekretariatu:

1. obsługa sekretariatu starostwa,

2. wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi starosty, wicestarosty, członka zarządu,

3. organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się do starosty, wicestarosty, członka zarządu,

VI. w zakresie obsługi interesanta:

1. przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do starostwa oraz bezpośrednio od interesanta,

2. przyjmowanie i nadawanie telefonogramów, faksów,

3. przekazywanie właściwym wydziałom zadekretowanej korespondencji,

4. ekspedycja przesyłek pocztowych.

VII. w zakresie obsługi rady i zarządu:

1. obsługa sesji rady,

2. przekazywanie właściwym wydziałom do realizacji zadań wynikających z uchwał rady i wniosków komisji,

3. kontrolowanie terminowego przygotowania przez wydziały starostwa materiałów na sesję rady komisje oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

4. przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu uchwał rady,

5. przygotowywanie projektów planów pracy rady i komisji,

6. organizowanie i merytoryczne przygotowywanie sesji rady,

7. prowadzenie rejestru uchwał rady i komisji,

8. prowadzenie ewidencji radnych, oświadczeń majątkowych i innych informacji składanych przez radnych,

9. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych i przekazywanie ich właściwym wydziałom,

10. prowadzenie korespondencji przewodniczącego rady,

11. obsługa stałych i niestałych komisji powołanych przez radę,

12. obsługa posiedzeń zarządu,

13. przekazywanie właściwym wydziałom do realizacji zadań wynikających z wniosków, uchwał i postanowień zarządu,

14. opracowywanie okresowych informacji z prac zarządu,

15. prowadzenie rejestru uchwał zarządu,

VIII. w zakresie obsługi prawnej :

1. udzielanie opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa dla potrzeb rady, zarządu, starosty i wydziałów,

2. informowanie zarządu, starosty i naczelników wydziałów o :

- zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności organów powiatu,

- uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i ich skutkach,

3. nadzór prawny nad egzekucją należności starostwa,

4. opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty,

5. uczestniczenie, na zlecenie starosty, w prowadzonych rokowaniach, celem których jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów długoterminowych lub nietypowych,

6. opiniowanie projektów umów i porozumień,

7. występowanie w charakterze pełnomocnika zarządu i starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

8. dokonywanie ocen funkcjonowania prawa w starostwie oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen,

9. nadzór nad stosowaniem prawa w wydziałach starostwa

IX. w zakresie spraw gospodarczych:

1. administrowanie budynkami starostwa, gospodarowanie lokalami biurowymi,

2. prowadzenie spraw inwestycji, remontów i utrzymania obiektów starostwa,

3. organizowanie materialno-technicznych warunków pracy w starostwie,

4. gospodarka pieczęciami i pieczątkami urzędowymi, tablicami urzędowymi,

5. powielanie materiałów dla potrzeb starostwa,

6. obsługa telefoniczna starostwa,

7. zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby starostwa,

8. prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników resortowych, czasopism oraz wydawnictw fachowych i innych,

9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych służbowych oraz ich eksploatacją, rozliczaniem kart drogowych,

10. zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości,

11. nadzór nad pracownikami obsługi (kierowcy, sprzątaczki, dozorcy, konserwatorzy),

X. w zakresie obsługi informatycznej starostwa:

1. nadzór nad całością prac związanych z komputeryzacją w starostwie,

 1. administrowanie wewnętrzną siecią komputerową starostwa,

 2. prowadzenie polityki bezpieczeństwa sieciowego

4. udzielanie instruktażu na temat eksploatacji systemów komputerowych,

5. zabezpieczanie danych z wdrożonych systemów oraz przechowywanie dokumentacji systemów,

6. usuwanie drobnych awarii sprzętu i oprogramowania,

7. zabezpieczenie serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

8 nadzór nad inwentaryzacją sprzętu komputerowego,

XI. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w starostwie,

2. prowadzenie spraw wypadków przy pracy,

3. wstępne szkolenie pracowników,

4. inicjowanie zmian poprawiających stan BHP,

5. kontrola stanu BHP w jednostkach organizacyjnych powiatu,

 1. udzielanie porad jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie spraw BHP,

 2. nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w starostwie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

X. XII w zakresie wyborów samorządowych :

 1. obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej,

 2. prowadzenie dokumentacji wyborczej,

 3. wykonywania zadań urzędnika wyborczego.

 

Liczba odwiedzin : 3277
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szajowska-Sobek
Czas wytworzenia: 2008-01-24 12:12:02
Czas publikacji: 2017-01-04 12:58:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak