WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,20311.html

 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

inż. Eugenia Kantorowicz

tel. 77 40 85 080

 

Inspektor

mgr inż. Jarosław Świgost

tel. 77 40 85 082

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, wydawanie decyzji o zmianie warunków wydanego pozwolenia na budowę, jego uchylenia lub wygaśnięcia

 

Inspektor

mgr Ewa Pikuła

tel. 77 40 85 082

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego, przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz nowego Inwestora

 

Inspektor

Renata Ornatowska

tel. 77 40 85 084

- przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

Inspektor

mgr inż. Marek Ostrowski

tel. 77 40 85 084

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, wydawanie decyzji o zmianie warunków wydanego pozwolenia na budowę, jego uchylenia lub wygaśnięcia, wydawanie dzienników budowy

 


Podinspektor

 

mgr inż. Marcin Paluch

 

tel. 77 40 85 084

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, wydawanie decyzji o zmianie warunków wydanego pozwolenia na budowę, jego uchylenia lub wygaśnięcia

 


Główny specjalista

inż. arch. Agnieszka Kmita

tel. 77 40 85 081

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, wydawanie decyzji o zmianie warunków wydanego pozwolenia na budowę, jego uchylenia lub wygaśnięcia, rozpatrywanie zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

 


Podinspektor

mgr inż. Dominika Oleksów

tel. 77 40 85 081

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, wydawanie decyzji o zmianie warunków wydanego pozwolenia na budowę, jego uchylenia lub wygaśnięcia, wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

Powiatowy Konserwator Zabytków 

mgr inż. arch. Paweł Sekieta 

tel. 77 40 85 085

 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA – ZADANIA

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw :

 

I. W zakresie architektury i budownictwa :

 1. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany
 2. wydawanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do budowy/wykonania robót budowlanych, dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w tym nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektu/-ów budowlanych nie wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w tym nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia
 5. przeniesienie pozwolenia na budowę/rozbiórkę na rzecz nowego podmiotu
 6. wydawanie decyzji o zmianie warunków wydanego pozwolenia na budowę, jego uchylenia lub wygaśnięcia
 7. nakładanie na inwestorów obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego
 8. wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych
 9. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a wraz z przekazywaniem wprowadzonych do nich danych do Wojewody
 10. współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym prawem
 11. prowadzenie sprawozdawczości wg. przepisów odrębnych
 12. przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy /o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o środowiskowych uwarunkowaniach
 13. wydawanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny dla celów ustanowienia odrębnej własności tych lokali
 14. wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu lub budynku mieszkalnego dla celów ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
 15. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 1. uczestniczenie w opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy i rozbiórki
 3. uzgadnianie projektów budowlanych dotyczących obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie zgłoszeń odbudowy, remontu i rozbiórek oraz wydawanie pozwoleń na odbudowę i rozbiórkę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 

II. W zakresie ochrony zabytków :

 

 1. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyłączeniem pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków
 2. Wydawanie pozwoleń konserwatorskich na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
 3. Wydawanie pozwoleń konserwatorskich na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru
 4. Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określonymi  w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ (art. 38 ust. 1, art. 39)
 5. Przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku
 6. Przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 7. Przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 8. Wstrzymywanie wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu konserwatorskim działań, podejmowanych bez zachowania właściwych przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 9. Nakazywanie przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania terenu
 10. Wstrzymywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru
 11. Umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie
 12. Podejmowanie – na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – czynności zmierzających do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy zabytku nieruchomego, w razie braku możliwości usunięcia istniejącego dla zabytku zagrożenia
 13. Sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami
 14. Ustanawianie i odwoływanie – na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - społecznych opiekunów zabytków
 15. Uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, wchodzących w skład obszarów wpisanych do rejestru zabytków
 16. Uzgadnianie i opiniowanie działań inwestycyjnych w stosunku do obiektów budowlanych i obszarów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, wchodzących w skład obszarów wpisanych do rejestru zabytków
 17. Uzgadnianie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2) z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 18. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 19. Wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. l pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zw. z art. 217 kpa)

 

 

 

Liczba odwiedzin : 16587
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kmita
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Serafin
Czas wytworzenia: 2017-10-03 13:51:38
Czas publikacji: 2018-11-13 10:49:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak