WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 

 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

inż. Eugenia Kantorowicz

tel. 77 408 52 15

 

Inspektor

mgr inż. Jarosław Świgost

tel. 77 408 52 09

-wydawanie pozwolenia na budowę, zmiana warunków pozwolenia na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz nowego Inwestora. 

 

Inspektor

mgr Ewa Pikuła

tel. 77 408 52 10

-wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego

 

Inspektor

Renata Ornatowska

tel. 77 408 52 11

-przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

Inspektor

mgr inż. Marek Ostrowski

tel. 77 408 52 11

-wydawanie pozwolenia na budowę, zmiana warunków pozwolenia na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz nowego Inwestora, wydawanie dzienników budowy

 Główny specjalista

inż. arch. Agnieszka Kmita

tel. 77 408 52 14

-wydawanie pozwolenia na budowę, zmiana warunków pozwolenia na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz nowego Inwestora.

 

Główny Specjalista ds Ochrony Zabytków 

mgr inż. arch. Paweł Sekieta 

tel. 77 408 52 12

 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

 1. wydawanie pozwoleń na budowę obiektów i robót budowlanych,

 2. przyjmowanie zgłoszeń na budowę i prowadzenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia z jednoczesną możliwością nałożenia, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonywanie niektórych obiektów i robót budowlanych w określonych ustawą przypadkach,

 3. nakładanie na inwestorów obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego,

 4. wydawanie pozwoleń i przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę określonych obiektów,

 5. określanie warunków i wymagań oraz nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

 6. wydawanie, w drodze decyzji, zmiany warunków pozwolenia na budowę lub jego uchylenia,

 7. przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

 8. wydawanie stosownych decyzji w stosunku do obiektów zabytkowych i chronionych,

 9. prowadzenie rejestracji oświadczeń kierowników budowy oraz wydawanie dzienników budowy,

 10. wydawanie decyzji na wejście do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

 11. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej uprawnionej osoby,

 12. uczestniczenie w opiniowaniu projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz gmin powiatu,

 13. wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania,

 14. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością według obowiązujących przepisów,

 15. potwierdzanie spełnienia wymagań o samodzielności lokali mieszkalnych dla celów ustanowienia odrębnej własności tych lokali,

 16. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domów jednorodzinnych dla celów dodatku mieszkaniowego,

 17. poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonania robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,

 18. uzgadnianie (opiniowanie) projektów budowlanych w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do stref ochrony konserwatorskiej, z wyłączeniem strefy "A" ochrony konserwatorskiej oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

 19. współpraca z innymi wydziałami starostwa oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

 20. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi,

 21. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi oraz przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury,

 22. wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Liczba odwiedzin : 11324
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kmita
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Serafin
Czas wytworzenia: 2017-10-03 13:51:38
Czas publikacji: 2017-10-03 13:53:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak