WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

 

 

 

CZYNNE:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

OD 7:30 DO 15:00

WYKAZ SPRAW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WRAZ Z WNIOSKAMI DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ <TUTAJ>

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Daniel Zimoch - tel. 77 408 50 63

 

INFORMACJA - Grzegorz Samborski

 

Wydawanie dowodów rejestracyjnych i rejestracja pojazdów - tel. 77 408 50 08,- 06, -05, -53,

- Jolanta Pajestka - Wróblewska

- Danuta Podubraczyńska

- Agnieszka Król

- Joanna Krawiec

- Paulina Srogoń

- Anna Połosak

- Mateusz Zawadzki

 

Prawo jazdy - tel. 77 408 50 52

- Danuta Olszowska

- Daria Herzel

- Malwina Laska

- Daria Mazurek

- Daria Jasińska

- Agata Gach

 

Oddział ds. Transportu

- Kierownik Oddziału ds. Transportu - Alina Rucińska - tel. 77 408 50 47

- Jolanta Kraskowska - tel. 77 408 50 10

- Grzegorz Malina

- Barbara Płoskonka

 

 Zarządzanie ruchem drogowym:

- Arkadiusz Sporek - tel. 77 408 50 56

- Joanna Kuglarz

 

Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów:

- Barbara Baran - tel. 77 408 50 28

 

 

ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE DS. KOMUNIKACJI:

 

 

 


Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Paczkowie - tel. 77 431 69 30

- Joanna Suszycka

 

 

 

 

Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Otmuchowie - 77 431 50 16, 77 431 50 17 wew. 36

- Katarzyna Wachowska - Kurzydło

 

 

 

 

Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Głuchołazach - 77 439 17 71

- Joanna Słobuta

 

 

 

 

Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Korfantowie - 77 434 38 27

- Jadwiga Jasińska

 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

I. w zakresie komunikacji i transportu:

 1. wprowadzanie obowiązku wyposażania pojazdów zaprzęgowych w hamulce,

 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcy,

 3. przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów,

 4. wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych i ich cofanie,

 5. wydawanie zezwoleń przedsiębiorcy, szkole lub jednostce resortu obrony narodowej na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, odmowa i cofanie zezwoleń,

 6. wydawanie upoważnień jednostce na kurs kwalifikacyjny dla instruktorów,

 7. dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów oraz skreślanie z ewidencji,

 8. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców,

 9. powoływanie komisji egzaminacyjnej weryfikującej egzaminatorów w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T",

 10. wyznaczanie jednostki uprawnionej do usuwania z drogi pojazdów, wyznaczanie parkingu strzeżonego na umieszczanie pojazdów,

 11. powoływanie komisji egzaminacyjnej i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką,

 12. udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, cofanie licencji oraz przeniesienie wynikających z niej uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego,

 13. wyrażanie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w przypadku śmierci posiadacza licencji na rzecz osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,

 14. wydawanie, zmiana, stwierdzenie wygaśnięcia i cofnięcie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,

 15. wydawanie i odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne,

 16. przedstawianie ministrowi ds. transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,

 17. prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy oraz warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

 18. opiniowanie wniosku zarządów kolei o likwidacji linii kolejowej lub jej części,

 19. wydawanie decyzji o usuwaniu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych, ustawianie zasłon odśnieżnych oraz ustalanie odszkodowań w przypadku braku w tym zakresie umowy stron,

 20. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych przebiegających na obszarze jednego powiatu,

 1. odejmowanie decyzji w zakresie ograniczenia powiatowego transportu zbiorowego, nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

 2. wyrażenie zgody i ustalanie warunków ograniczenia przez przewoźnika transportu zbiorowego w przypadkach określonych w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy prawo przewozowe,

 1. określanie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez przyczyny,

 2. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojazdach wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,

 1. wpisanie cech identyfikacyjnych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

 2. dokonywanie rejestracji pojazdu,

 3. przekazywanie wojewodzie mazowieckiemu częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych niezbędnych do rejestracji niektórych pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej i Urzędu Ochrony Państwa,

 4. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu,

 5. legalizacja tablic rejestracyjnych, 

 6. w ramach obrotu handlowego wydawanie karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez producenta lub importera nowych pojazdów,

 7. przyjmowanie zawiadomień o: nabyciu lub zbyciu pojazdów, zmianach stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie w karcie pojazdu wpisów dokumentujących te zdarzenia,

 8. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,

 9. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

 10. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,

 11. wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,

 12. przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych,

 13. wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem oraz przyjmowanie dokumentów w razie odzyskania utraconego dokumentu,

 14. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji,

 15. wydawanie świadectwa kwalifikacji,

 16. kierowanie na badania lekarskie, kierujących pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia oraz osób niepełnosprawnych na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

 17. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

 18. ustalanie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów,

 19. wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

 

II. pobieranie opłat z tytułu:

 1. zmiany licencji oraz przeniesienia uprawnień z licencji,

 2. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego i regularnego specjalnego,

 3. wydawania zaświadczeń o zgłoszeniu działalności na potrzeby własne,

 4. wydanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych,

 5. wydanych kart pojazdów,

 6. wydanego międzynarodowego prawa jazdy,

 7. wydawanych dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem oraz ich wtórników,

 8. wydanych świadectw kwalifikacji.

III. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

 1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,

 2. opracowywanie lub zlecenie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

 3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,

 4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,

 5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,

 6. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,

 7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzona organizacją ruchu,

 8. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami,

 9. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy)

 10. opiniowanie przebiegu tras, na której ma się odbyć impreza

W ramach wydziału funkcjonują Zamiejscowe Oddziały ds. Komunikacji, obejmujące swoim obszarem działania:

 • Oddział w Paczkowie: miasto i gminę Paczków,

 • Oddział w Otmuchowie: miasto i gminę Otmuchów i gminę Kamiennik,

 • Oddział w Głuchołazach: miasto i gminę Głuchołazy,

 • Oddział w Korfantowie: miasto i gminę Korfantów.

 

Do podstawowych zadań Oddziałów należy prowadzenie spraw wymienionych w pkt I od 26 do 43 oraz w pkt II od 4 do 8.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administartorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nysie.

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Nysie od 25 maja 2018 r.  jest Zdzisław Baran, adres e-mail: zbaran@powiat.nysa.pl.

                                                                                                                          

 

Załączniki

Usuwanie pojazdów z drogi - informacja na 2016.pdf

Data: 2016-03-23 10:20:31 Rozmiar: 278.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 58048
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Malina
Osoba odpowiedzialna za informację : Motzek Paweł
Czas wytworzenia: 2008-01-24 12:13:12
Czas publikacji: 2018-06-04 10:42:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak