WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury : Kazimierz Darowski

Tel. 77 408 50 27, 

Numer pokoju: 113

 

Violetta Święs, inspektor

Numer telefonu: 77 408 50 22, 

Numer pokoju: 110

 

Stanowisko do spraw:

- zakładania, likwidowania i przekształcania publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych;

- sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością ww. szkół i placówek w zakresie określonym dla organu prowadzącego;

- nadzoru pod względem merytorycznym i przygotowania do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;

- dokonywania oceny pracy dyrektorów ww. szkół i placówek;

- ustalania kierunków kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nyski;

- koordynowania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych;

- dokonywania analiz statystycznych, ocen dotyczących funkcjonowania szkół
i placówek
 oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski;

- diagnozowania potrzeb edukacyjnych na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w aspekcie demograficznym i rynku pracy.

 

Jolanta Lach, inspektor 

Numer telefonu: 77 408 50 23, 

Numer pokoju: 114

 

Stanowisko do spraw:

- sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością Muzeum w Nysie;

- organizowania i koordynowania działalności kulturalnej o zasięgu powiatowym, w tym: współpracy ze stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną w organizacji imprez kulturalnych i innych form propagowania kultury;

- nadzoru nad przestrzeganiem przez dyrektorów szkół i placówek obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole/placówce;

- umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych oświatowych z tytułu należności pieniężnych oraz umarzania lub zwalniania z opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Nysie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nysie;

- przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nyski;

- występowania o przyznanie dyrektorom szkół i placówek oświatowych nagród Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej;

- sprawdzania pod względem formalnym kart wycieczek organizowanych przez szkoły;

- realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o bibliotekach;

- rozpatrywanie wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

Anna Krawczyk, podinspektor

Numer telefonu: 77 408 50 62, 

Numer pokoju: 112

 

Stanowisko do spraw:

 

- zakładania, likwidowania, przekształcania oraz tworzenia i łączenia w zespół
poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodka doskonalenia nauczycieli;

- sprawowania nadzoru nad działalnością ww. placówek w zakresie określonym dla organu prowadzącego;

- powoływania komisji egzaminacyjnych i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

- koordynowania organizowania doradztwa metodycznego prowadzonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie;

- dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski;

- wydawanie skierowań dla nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

 

 

Marzanna Skotnicka, inspektor

Numer telefonu: 77 408 50 62, 

Numer pokoju: 112

 

Stanowisko do spraw:

 

- zakładania, likwidowania i przekształcania szkół specjalnych, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, szkolnych schronisk młodzieżowych, szkół artystycznych oraz ogniska artystycznego;

- przeprowadzania konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora i powierzania stanowiska dyrektora ww. szkół i placówek;

- sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością ww. szkół i placówek w zakresie określonym dla organu prowadzącego;

- wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych;

- zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 

 

Marta Ząbkowska , inspektor

Numer telefonu: 77 408 50 23, 

Numer pokoju: 114

 

Stanowisko do spraw:

- prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

- ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Wydział oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania przekazanej im przez Powiat dotacji;

- naliczania i przekazywania ww. szkołom dotacji oraz kontrolowania prawidłowości ich wykorzystania;

- przyznawania i przekazywania środków finansowych jednostkom oświatowym prowadzonym przez Powiat Nyski na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;

- aplikacji o zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć dotyczących zadań z zakresu edukacji i kultury;

- nadzorowania przygotowania i rozliczenia przez jednostki oświatowe projektów przez nie realizowanych;

- systemu informacji oświatowej w zakresie szkół niepublicznych.

 

Jacek Harasymowicz, inspektor

Numer telefonu: 77 408 50 22,

Numer pokoju: 110

 

Stanowisko do spraw:

 

- rozpatrywania wniosków dotyczących wszelkich zmian w budżetach publicznych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Powiat Nyski, przygotowywania w odniesieniu do nich stosownych opinii i przekazywania do Wydziału Finansowego;

- określania w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;

- sprawowania nadzoru nad gospodarowaniem przez szkoły i placówki oświatowe środkami finansowymi przydzielonymi na realizację zadań określonych w zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych;

- rozpatrywania wniosków jednostek oświatowych o przyznanie środków na przeprowadzanie remontów i inwestycji z budżetu Powiatu Nyskiego;

- systemu informacji oświatowej w zakresie szkół prowadzonych przez Powiat Nyski.

 

Do zadań Wydziału Edukacji i Kultury należy prowadzenie następujących spraw :

I. z dziedziny edukacji w zakresie :

 1. zakładania, prowadzenia i likwidacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkół i placówek artystycznych , poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
  w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

 2. nadawania statutów nowoutworzonym szkołom i placówkom oświatowym,

 3. łączenia różnych typów szkół w zespoły oraz rozwiązywania zespołów szkół,

 4. zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych (fakultatywne),

 5. zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach oraz zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania,

 6. ustalania projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

 7. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół,

 8. sprawowania nadzoru nad działalnością szkół lub placówek, o których mowa w pkt 1 w zakresie ustalonym przepisami prawa,

 9. powierzania stanowiska oraz odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,

 10. opiniowania powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowisk wicedyrektorów lub innego stanowiska kierowniczego,

 11. powoływania rady oświatowej działającej przy radzie powiatu,

 12. wydawania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

 13. prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

 14. wydawania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 15. nadawania /i cofania/ szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

 16. przyznawania dotacji niepublicznym szkołom lub placówkom, określania szczegółowych zasad ich udzielania, przeprowadzania kontroli prawidłowości wykazywanych danych do naliczania dotacji,

 17. określania zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć
  w poszczególnych okresach roku szkolnego,

 18. określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,

 19. określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia
  z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,

 20. powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, udział w pracach komisji, wydawanie aktów w tym zakresie,

 21. przenoszenia nauczyciela do innej szkoły lub placówki,

 22. określania w drodze regulaminów wysokości oraz zasad przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, z a warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia,

 23. opracowania budżetu wraz z układem wykonawczym dla szkół i placówek oświatowych,

 24. analizy i opiniowania złożonych zapotrzebowań na środki finansowe oraz ich zmiany w aspekcie zatwierdzonych planów finansowych,

 25. wykonywania analiz merytorycznych i finansowych z zakresu oświaty i wychowania,

 26. przygotowywania wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa zadań z dziedziny oświaty i kultury oraz analiz i kontroli dokumentów związanych z ich realizacją
  i rozliczeniem,

 27. koordynowania, monitorowania oraz prowadzenia analiz i kontroli dokumentów związanych z rozliczeniem dotacji celowych i środków pomocowych w zakresie zadań oświatowych,

 28. zgłaszania kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim,

 

II. z dziedziny kultury w zakresie:

 1. tworzenia i likwidacji muzeum, nadawania statutu, powoływania rady muzeum,

 2. tworzenia powiatowych bibliotek publicznych, zapewnienia warunków działania
  i rozwoju bibliotek nadania statutu, połączenia, podziału i likwidacji bibliotek,

 3. sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną,

 4. ustanawiania i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, określania zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród,

 1. tworzenia instytucji kultury, nadawania statutu, łączenia lub podziału instytucji kultury, likwidacji instytucji kultury,

 2. powołania i odwołania dyrektora instytucji kultury,

 3. zapewnienia instytucjom kultury środków niezbędnych do działania,

 4. ocena realizacji zadań wykonywanych przez Muzeum w Nysie,

 5. powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej - kontrakt menedżerski, przekazanie składników mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie fizycznej lub prawnej w celu prowadzenia działalności kulturalnej na zasadach ogólnych,

 6. organizacji obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

 7. organizowania lub współorganizowania imprez kulturalnych,

 8. ochrony dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,

 9. podejmowania działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków
  w wydawanych przepisach,

 10. wydawania decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,

 11. ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 6539
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Kazimierz Darowski
Czas wytworzenia: 2008-01-24 12:14:18
Czas publikacji: 2017-01-04 12:42:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak