WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Naczelnik :  Maria Sobczyk

Sekretariat tel.: 77 408 51 01

 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

I. w zakresie geodezji i kartografii:

1. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,

2. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,

3. koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez podmioty uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych,

4. udostępnianie danych z zasobu; sprzedaż map,

5. wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,

6. kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK i branżowymi oraz wytycznymi,

7. ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,

8. modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób,

9. wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi,

10. ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania robót wynikających z tej oceny,

11. przekazywanie właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla obronności kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

13. wydawanie z zasobu dokumentów opatrzonych odpowiednimi klauzulami zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,

14. ochrona znaków geodezyjnych,

15. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

  1. scaleń i wymian gruntów,

 

II. w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych:

1. dokonywanie uzgodnień stanowisk w sprawach usytuowania projektowanych przewodów,
i urządzeń w zakresie zapewniającym ich bezkolizyjne położenie względem innych przewodów
i obiektów budowlanych oraz zieleni wysokiej w trakcie posiedzeń stałych członków Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, powołanego w tym celu przez starostę na podstawie odrębnych przepisów,

2. opiniowanie rozbieżności zrealizowanych sieci z projektem,

3. w okresie między posiedzeniami zespołu - wykonywanie następujących czynności:

- przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wraz z dokumentacją projektową będącą przedmiotem uzgodnienia,

- sprawdzenie przedłożonej dokumentacji co do spełnienia warunków określonych w regulaminie ZUDP,

  • sprawdzenie czy projekt opracowano na mapie spełniającej wymogi mapy do celów projektowych,

  • zwoływanie posiedzeń ZUDP,

- przygotowywanie protokołów dla poszczególnych spraw,

- zbieranie uwag i zastrzeżeń stałych członków i sporządzanie protokołów uzgodnionych dokumentacji,

- nanoszenie na mapy koordynacyjne tras uzgodnionego uzbrojenia,

- podpisywanie i opieczętowanie kompletnej dokumentacji,

- sporządzanie rachunku i wydawanie dokumentacji zamawiającemu,

4. współdziałanie z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, z jednoczesnym udzielaniem, na podstawie map koordynacyjnych, niezbędnych informacji potrzebnych przy sporządzaniu map dla celów projektowych
i map powykonawczych.

 

III. w zakresie ewidencji gruntów:

1. ewidencjonowanie i odpłatne dostarczanie danych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, obciążeń publiczno - prawnych, statystyki publicznej i gospodarki gruntami oraz nieodpłatnym - dla wymiaru podatków,

2. utrzymywanie operatu ewidencji gruntów w stałej aktualności, t.j. w zgodności z bieżącym stanem faktycznym i prawnym poprzez wprowadzanie do operatu zmian, jakie zaszły w danych objętych ewidencją gruntów na podstawie:

- dokumentów geodezyjnych,

- ostatecznych decyzji organów administracji państwowej i samorządowej,

- odpisów z ksiąg wieczystych,

- aktów notarialnych,

- prawomocnych orzeczeń sądowych,

- umów dzierżawy,

- innych, nie wymienionych w tym punkcie, dokumentów - w trybie określonym w przepisach k.p.a.,

3. wydawanie - na wniosek właściciela lub władającego - wypisów, wyrysów, odpisów i zaświadczeń
z operatów ewidencyjnych, po pobraniu należnych opłat,

4. kontrolowanie poprawności dokumentacji geodezyjno - prawnej wprowadzającej zmiany w operacie ewidencji gruntów,

5. odpłatne udzielanie informacji z zakresu ewidencji, na podstawie komputerowych zbiorów danych i operatu opisowo-kartograficznego, odpłatne wykonywanie na wniosek osób prawnych, nietypowych zestawień danych ewidencyjnych,

6. wykonywanie rocznych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją dla właściwego miejscowo organu państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

 

IV. w zakresie gospodarki nieruchomościami:

1. gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,

2. ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd,

3. przejmowanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa i powiatu,

4. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. wydawanie zgody na czasowe wejście na teren gruntów Skarbu Państwa i powiatu,

7. wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

8. prowadzenie spraw osób, które pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,

9. ochrona gruntów rolnych i leśnych - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

10. rekultywacja gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

11. uwłaszczenie w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

12. nadawanie działek deputatowych i pod zabudowaniami w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

13. przekazywanie nieruchomości rolnych do A.W.R.S.P.,

14. przekazywanie lasów do P.P. Lasy Państwowe,

15. składanie wniosków do sądu rejonowego o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu powiatowego,

16. regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,

17. tworzenie zasobu nieruchomości poprzez ich przejmowanie i nabywanie,

18. prostowanie aktów nadania i orzeczeń o wykonywaniu aktu nadania,

19. wydawanie potwierdzeń o istnieniu gospodarstw rolnych w celach rentowo - emerytalnych,

20. wydawanie decyzji o ustaleniu wyskości odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego

21. wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy

22. wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz właściwego zarządy drogi.

 

V. w zakresie administrowania mieniem powiatu i Skarbu Państwa:

1. administrowanie mieniem powiatu nie będącym w dyspozycji jednostek organizacyjnych powiatu,

2. administrowanie mieniem Skarbu Państwa,

3. prowadzenie rejestru mienia powiatu,

4. zarządzanie mieniem i jego utrzymanie, zawieranie umów użytkowania, najmu, dzierżaw,

5. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie mienia,

6. przeprowadzanie remontów i inwestycji na mieniu powiatu i Skarbu Państwa,

7. naliczanie czynszów, opłat za korzystanie z mienia oraz rozliczanie opłat za media.

 

 

W związku z wprowadzoną możliwością wydawania w formie elektronicznej dokumentów w tym. m.in wypisów z rejestru grutów poniżej udostępniamy link do programu umożliwiającego weryfikację złożonego pod dokumentem podpisu.

http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania

 

Ponadto informujemy, że możliwość werfikacji można przeprowadzić innymi ogólnodostępnymi programami.

 

Załączniki

instrukcja_weryfikacji_podpisu_elektronicznego_na_przykladzie_aplikacji_SZAFIR.pdf

Data: 2017-01-04 12:42:01 Rozmiar: 353.67k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 15889
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Sobczyk
Czas wytworzenia: 2008-01-24 12:14:33
Czas publikacji: 2018-01-22 09:59:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak