STANOWISKO DS. OCHRONY ZABYTKÓW 

 

 

Główny Specjalista

mgr inż. arch. Paweł Sekieta

tel. 77 408 50 85


Do podstawowych zadań w zakresie ochrony zabytków należy prowadzenie następujących spraw:

Z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

 1. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyłączeniem pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków;
 2. Wydawanie pozwoleń konserwatorskich na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
 3. Wydawanie pozwoleń konserwatorskich na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
 4. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określonymi  w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ (art. 38 ust. 1, art. 39);
 5. Przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku;
 6. przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 7. Przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 8. Wstrzymywanie wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu konserwatorskim działań, podejmowanych bez zachowania właściwych przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 9. Nakazywanie przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania terenu;
 10. Wstrzymywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru;

Z ustawy prawo budowlane

 1. Uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 2. Uzgadnianie i opiniowanie innych działań inwestycyjnych w stosunku do obiektów budowlanych i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 1. Uzgadnianie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2) z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 1. Wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. l pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zw. z art. 217 kpa).

Inne zadania dot ochrony zabytków wynikające ze charakteru stanowiska

 1. Umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie;
 2. Podejmowanie – na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – czynności zmierzających do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy zabytku nieruchomego, w razie braku możliwości usunięcia istniejącego dla zabytku zagrożenia;
 3. Koordynacja opracowania i aktualizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami;
 4. Ustanawianie i odwoływanie – na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - społecznych opiekunów zabytków.
 

Załączniki

Wniosek_pozwolenie_na_prace_przy_zabytku.pdf

Data: 2015-08-19 13:32:03 Rozmiar: 34.9k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 5177
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Motzek
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Sekieta
Czas wytworzenia: 2017-08-25 08:28:06
Czas publikacji: 2018-01-11 12:07:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak