RZECZNIK PRAW KONSUMENTA 

 

 


BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nysie

mgr Daniel Zimoch

Zasady rozpatrywania wniosków:

Osobiście

Pisemnie

Elektronicznie

Telefonicznie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Nysie

ul. Piastowska 33

48-300 Nysa

pok. 217 (I piętro)

 

Konsumenci będący mieszkańcami powiatu nyskiego mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Piastowskiej 33 w Nysie                 (I pietro).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.

Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nysie nie udziela porad i informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy ul. Piastowskiej 33 w Nysie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom – mieszkańcom powiatu nyskiego porad i informacji telefonicznie pod numerem telefonu:

(77) 408 50 63

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

 

Przyjmowanie konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej odbywa się  w  godzinach pracy urzędu: 7.30 – 15.30.

W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Opolski Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, II piętro, pok. 23,  tel. 77 / 4545089, 4545088

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową bowiem zgodnie z art 211 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika:

- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów
- Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
- Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
- Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
-nie ma uprawnień kontrolnych
-nie orzeka w sprawach
-nie wydaje nakazów
-nie wydaje zakazów
-nie nakłada kar

Właściwość miejscowa rzecznika:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nysie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Nyskiego
Użyteczne linki:
1.    Wykaz rzeczników konsumentów w woj. opolskim
2.    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów         http://www.uokik.gov.pl
3.    Federacja Konsumentów                 http://www.federacja-konsumentow.org.pl
4.    Stowarzyszenie Konsumentów Polskich              http://www.skp.pl
5.    Rzecznik Ubezpieczonych                    http://www.rzu.gov.pl
6.    Rzecznik Praw Obywatelskich                 http://www.brpo.gov.pl
7.    Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii             http://www.ure.gov.pl
8.    Urząd Komunikacji Elektronicznej                http://www.uke.gov.pl
9.    Arbiter Bankowy                         http://www.zbp.pl
10.    Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej             http://www.giih.gov.pl
11.    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu http://www.opole.wiih.gov.pl

Akty prawne

1. Ustawa o prawach konsumenta: (adres: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827 )

Sprzedaż Konsumencka:
1.    Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000220271 )
2.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176 )

3.    Kodeks cywilny
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 )

Umowy zawierane na odległość:
1.    Kodeks cywilny
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 )
2.    Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000220271 )

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa:
1.    Kodeks cywilny
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 )
2.    Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000220271 )

Usługi fachowców:
1.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176 )
2.    Kodeks cywilny
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 )

Usługi turystyczne:
1.    Kodeks cywilny
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 )
2.    Ustawa o usługach turystycznych
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330884 ).

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Starostwo Powiatowe w Nysie, 48 – 300 Nysa,
ul. Piastowska 33,
- dane osobowe wnioskodawców przetwarzane będą w  Starostwie Powiatowym w Nysie i  będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa,
- każdy wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa.
                                                                                                                          

 

Załączniki

Ustawa5.pdf

Data: 2014-01-13 13:01:52 Rozmiar: 64.42k Format: .pdf Pobierz

Ustawa_o_ochronie_niektorych_praw_konsumentow.pdf

Data: 2014-01-13 13:02:42 Rozmiar: 172.33k Format: .pdf Pobierz

Kodeks_Postepowania_Cywilnego.pdf

Data: 2014-01-13 13:03:51 Rozmiar: 40.74k Format: .pdf Pobierz

Kodeks_Cywilny.pdf

Data: 2014-01-13 13:03:51 Rozmiar: 150.44k Format: .pdf Pobierz

Prawo_bankowe.pdf

Data: 2014-01-13 13:04:32 Rozmiar: 313.58k Format: .pdf Pobierz

Postepowanie_reklamacyjne.pdf

Data: 2014-01-13 13:05:24 Rozmiar: 51.24k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2004_r..pdf

Data: 2014-01-13 13:05:53 Rozmiar: 510.92k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie_z_dzialanosci_za2006_rok.pdf

Data: 2014-01-13 13:06:34 Rozmiar: 526.2k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie_z_dzialanosci_za_2007_rok.pdf

Data: 2014-01-13 13:07:29 Rozmiar: 501.01k Format: .pdf Pobierz

Postepowanie_reklamacyjne.docx

Data: 2014-01-13 13:12:11 Rozmiar: 17.92k Format: .docx Pobierz

Wniosek skargi PRK - doc.doc

Data: 2017-03-13 08:18:12 Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek skargi PRK - pdf.pdf

Data: 2017-03-13 08:18:12 Rozmiar: 106.96k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2731
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Malina
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Zimoch
Czas wytworzenia: 2014-01-13 13:00:26
Czas publikacji: 2017-12-22 07:56:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak