WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

 

Naczelnik Wydziału Henryka Wołochacz - tel. 77 408 50 68

Pracownicy Wydziału:

Magdalena Gorząd - tel. 77 408 50 64

Marek Sypień - tel. 77 408 50 64

Maria Palimąka - tel. 77 408 50 57

Maria Paleczny - tel. 77 408 50 57

 

Zakres działania Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Wydziałem Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej kieruje Naczelnik, który pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz pełnomocnika ds kombatantów i osób represjonowanych.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:
I. W zakresie zarządzania kryzysowego :
1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem , reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie powiatu w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
e) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
f) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
g) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
h) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
i)  organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
j)  współpraca ze służbami , inspekcjami i, strażami i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
k) organizacja i zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
l)  organizacja i prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
2. Organizacja i obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego :
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
II. Obsługa biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.
III. W zakresie obronności:
1. Realizacja określonych przez wojewodę szczegółowych kierunków działania
w zakresie realizacji zadań obronnych.
2. Realizacja przedsięwzięć niezbędnych do zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony:
a) planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
b) opracowanie i aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz treningów w ramach akcji kurierskiej w ramach uzupełniania sił zbrojnych na potrzeby obronne państwa,
d) ewidencja i bieżąca aktualizacja decyzji nakładających obowiązek świadczeń w zakresie zadań obronnych,
e) współpraca z organami wojskowymi w zakresie realizacji powszechnego obowiązku obrony ,
5. planowanie zakresu ,trybu wsparcia i tworzenia punktu kontaktowego w ramach HNS ( zadań państwa – gospodarza).
6. Opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
7. Opracowanie i aktualizacja Planu Wykorzystania Podmiotów Leczniczych na potrzeby obronne państwa.
8. Organizacja i prowadzenie szkolenia i treningów  obsady systemu  Stałego Dyżuru .
9. Opracowanie wieloletniego planu szkolenia obronnego.
10. Opracowanie i realizacja planów szkolenia obronnego.
11. Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń  kadry kierowniczej starostwa i jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne.
12. Organizacja i aktualizacja Stanowiska Kierowania starostwa.

IV. W zakresie obrony cywilnej :
W czasie pokoju:
1. Prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych.
2. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu.
3. Opracowanie Planu Obrony Cywilnej Powiatu.
4. Uzgadnianie planu obrony cywilnej gminy.
5. Ustalanie zadań, koordynacja i kontrola w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu.
6. Przygotowanie i organizowanie koordynowania procesu ewakuacji ludności na wypadek zagrożeń i zapewnienie pomocy społecznej poszkodowanym.
7. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu  wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu.
8. Udział w treningach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
9. Prowadzenie i aktualizacja bazy szefa obrony cywilnej powiatu.
W czasie zagrożenia bezpieczeństwa :                
1. Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie.
2. Koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności.
3. Koordynowanie prowadzenia akcji ratunkowych.
4. Koordynowanie i nadzór nad udzielaniem poszkodowanym pomocy medycznej zakwaterowania i żywności.
5. Nadzór nad organizowaniem ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami masowego rażenia .
 6. Koordynowanie organizacji ochrony dóbr kultury przed środkami masowego rażenia oraz ich ewakuacji.    
 7. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych.
 8.Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej.
9. Doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami.
10. Koordynowanie przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
V. W zakresie ochrony i promocji zdrowia :
1. Podejmowanie działań w zakresie  likwidacji, łączenia  lub przekształcenia w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Udzielanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa.
3. Decydowanie o przekazaniu zwłok szkołom wyższym medycznym.
4. Opracowanie Powiatowego Planu Dystrybucji preparatu jodowego .
5. Opracowywanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zmian.
6. Opracowanie zasad  zbycia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oddanie w dzierżawę, najem , użytkowanie oraz użyczenie.
7. Prowadzenie postępowań w sprawach wyboru biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
8. Prowadzenie spraw w zakresie powoływania i okolicznościami odwołania członków rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
9. Prowadzenie spraw w zakresie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
10. Przygotowywanie dokumentacji w sprawie powoływania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
11. Nakładanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej obowiązku wykonania określonego zadania zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej.
12. Przygotowywanie dokumentacji w zakresie powoływania dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej zastępców dyrektorów zakładów, w którym dyrektor nie jest lekarzem.
13. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z samorządami : lekarskim, pielęgniarek i położnych oraz aptekarskim.
14. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki oraz  promocji zdrowia.
15. Prowadzenie kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w zakresie ustalonym przepisami prawa.
VI. Ocena realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
VII. W zakresie spraw społecznych :
1. Przyjęcie i analiza informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar oraz o ogłoszeniu w prasie.
2. Ewidencjonowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wykonywanie uprawnień nadzorczych w stosunku do fundacji korzystających ze środków publicznych prowadzących działalność na terenie całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej powiatu.
4. Opracowywanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
5. Sprawozdawczość wynikająca z ustawy o  działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
VIII. Ocena realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy.
IX. W zakresie ochrony informacji niejawnych :
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.
4. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych.
5. Prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
X. Współpraca z organizacjami kombatanckimi
1. Organizacja obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia ofiar wojny i okresu powojennego.
2. Realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych zgodnie z przepisami prawa.
3. Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.
4. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz odejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

 

 

Liczba odwiedzin : 2968
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Wołochacz
Czas wytworzenia: 2015-07-27 12:25:04
Czas publikacji: 2017-01-04 12:36:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak