WYDZIAŁ DROGOWNICTWA 

 

 

Wydział Drogownictwa

ul. Piastowska 33a

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Jagieło - tel. 77 408 51 10

Pracownicy:

Danuta Jadach - tel. 77 408 51 08

- strefa płatnego parkowania (wydawanie winiet, odwołania od opłat dodatkowych)

- wycinka drzew, zieleń przydrożna

- szkody na drogach

Daniel Oszust - tel. 77 408 51 09

- bieżące utrzymanie dróg (koszenie, sprzątanie, remonty cząstkowe, malowanie)

- uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego

- projekty w zakresie dofinansowania dróg

 

Piotr Politański - tel. 77 408 51 33

- organizacja ruchu drogowego

- zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych

- umowy na korzystanie z przystanków

- ewidencja dróg

 

Grażyna Chachlińska - tel. 77 408 51 11

- uzgodnienia, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,

- opiniowanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych

 

Krystyna Stonoga - tel. 77 408 51 26

- prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów

 

 1. Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:
1) w zakresie ustawy o drogach publicznych
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
c) pełnienie funkcji inwestora,
d) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
e) koordynacja robót w pasie drogowym,
f) przygotowywanie uzgodnień, zezwoleń i opinii  w zakresie lokalizacji w pasie drogowym obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w tym reklam,
g) uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych,
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
i) przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji na wycinkę drzew w pasie drogowym,
j) sporządzanie rocznych planów wycinki,
k) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
l) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
m) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
n) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
o) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników /działania administracyjne/,
p)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
m) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
dla ruchu gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia /działania administracyjne/,
r) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego /działania administracyjne/,
s) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
t) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą /tylko w zakresie zadań zleconych/,
u) przygotowywanie wniosków  o dofinansowanie z środków zewnętrznych zadań drogowych,
w) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody powstałe na administrowanych drogach.

2) w zakresie ustawy prawo budowlane
a) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich (ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego),
b) prowadzenie kompleksowego procesu inwestycyjnego dla zadań inwestycyjnych i remontowych: -koordynacja prac projektowych,
-przygotowywanie przedmiarów robót i sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
-zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia robót drogowych,
-uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
-uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
-zawarcie umowy z wykonawcą,
-zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
-uzyskanie dziennika budowy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
c) opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
d) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
e) uzgadnianie projektów technicznych dla urządzeń i obiektów budowlanych w pasie drogowym (nie związanych z funkcjonowaniem drogi),
f) uzgadnianie projektów technicznych drogowych obiektów budowlanych,
g) uczestniczenie w postępowaniach związanych z samowolą budowlaną (w graniach  pasa drogowego),

3) w zakresie ustawy prawo o ruchu drogowym
a) opracowywanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu dla administrowanej sieci drogowej,
b) opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego dla dróg kategorii gminnej, wojewódzkiej i krajowej,
c) opiniowanie oraz uzgadnianie wykorzystania dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach),
d) wyznaczanie objazdów w związku z tymczasowymi zakazami i ograniczeniami ruchu,
e) współpraca z organem zarządzającym ruchem na drogach (uczestniczenie w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego),
f) uczestniczenie w kontrolach wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu,
g) uczestniczenie w kontrolach prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
h) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

4) w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
a) prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej /za wyjątkiem terenu gmin Nysa i Otmuchów/.
b) uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej,
c) uzgadnianie lokalizacji nowych wiat przystankowych oraz  nieodpłatne udostępnianie pasa drogowego gminom w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.

5) w zakresie Zakładu Utrzymania Dróg
a) współpraca i koordynacja działań jednostki budżetowej powiatu nyskiego-Zakładu Utrzymania Dróg.

2. Wydział nadzoruje wykonywanie zadań przez Zakład Utrzymania Dróg.

 

 

Liczba odwiedzin : 7154
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Jagieło
Czas wytworzenia: 2016-07-19 10:05:08
Czas publikacji: 2017-01-05 15:23:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak