PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - 07.02.2018 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2017/S 244-510743

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

WYJAŚNIENIA + MODYFIKACJA SIWZ - PLIKI W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ 11.01.2018 R. !!!

WYJAŚNIENIA SIWZ - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ 17.01.2018 R. !!!

WYJAŚNIENIA SIWZ - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ 23.01.2018 R. !!!

 
20/12/2017    S244    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2017/S 244-510743

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Nysie
Piastowska 33
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
Osoba do kontaktów: Katarzyna Martyn
48-300 Nysa
Polska
Tel.: +48 774085065
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat.nysa.pl
Faks: +48 774085065

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.spnysa.nv.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL523

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) oraz 1 sztuka autobusu napędzanego silnikiem elektrycznym.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121100, 34121400, 34144900

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) oraz 1 sztuka autobusu napędzanego silnikiem elektrycznym
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel).
CZEŚĆ I.
a) 7 sztuk autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system sprzedaży biletów i monitoring wizyjny wraz ze 5 – letnim okresem gwarancji i serwisowania. Ilość miejsc siedzących – min. 37, ilość miejsc stojących – min. 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce na wózek (platforma), częściowo niskopokładowe - tak, max. długość pojazdów 13,50 m, rodzaj paliwa diesel norma ekologiczna – Euro 6, skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa, zabezpieczenie antykorozyjne – tak, systemy informatyczne, telewizja cyfrowa – tak, klimatyzacja całopojazdowa – tak, wyposażenie obowiązkowe – koło zapasowe, przyciemniane szyby.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121100, 34121400, 34144900

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuka autobusu napędzanego silnikiem elektrycznym.
1 sztuka autobus elektryczny z szybko wymiennymi akumulatorami, wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system sprzedaży biletów i monitoring wizyjny wraz ze stacją ładowana, 5-letnim okresem gwarancji i serwisowania. Ilość miejsc siedzących – min. 28, ilość miejsc stojących – min. 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce na wózek (platforma), częściowo niskopokładowe – tak, max. długość pojazdu – 13,50 m, rodzaj napędu elektryczny, zabezpieczenie antykorozyjne – tak, systemy informatyczne, telewizja cyfrowa – tak, klimatyzacja całopojazdowa – tak, wyposażenie obowiązkowe – koło zapasowe, przyciemniane szyby.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121100, 34121400, 34144900

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi:
Dla Części I: 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Dla Części II: 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Wykonawcy składający ofertę na oba powyższe zadania muszą wnieść wadium w wysokości łącznej dla części I i części II.
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach:
Pieniądzu – wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer:
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie.
Nr: 26 8872 1026 0031 4947 2000 0360.
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
Gwarancjach bankowych;
Gwarancjach ubezpieczeniowych;
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem a z ich treści musi bezwarunkowo i bezpośrednio wynikać, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
— w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej.
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa przed upływem ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ ostatecznego terminu (dnia i godziny) składania ofert. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu.
6. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie,
Ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
W pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej- art. 46 ust 4a ustawy Pzp).
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Zakup taboru autobusowego ...CZEŚĆ I ” lub „Wadium – Zakup taboru autobusowego ...CZEŚĆ II ” lub „Wadium – Zakup taboru autobusowego ...CZEŚĆ I i CZĘŚĆ II ”.
We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
14. W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji – wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą.
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Uwaga. Oferta niezabezpieczona wybraną przez Wykonawcę – akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium lub w sposób nieskuteczny - zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać:
— jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,
— zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,
— oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
— określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Wzór stanowi Załącznik nr 4 - JEDZ)
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Wzór stanowi Załącznik nr 4 - JEDZ)
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył na terenie Polski:
Cześć I.
Wykonawca składający ofertę wyłącznie na zadanie Część I powinien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia polegające na dostawie pojazdów o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN, dotycząca autobusów z napędem konwencjonalnym (Diesel) jednorazowo co najmniej 3 sztuk autobusów z napędem konwencjonalnym (Diesel) odpowiadającym zbliżonym parametrom i wyposażeniem określonym przez Zamawiającego.
Część II.
Wykonawca składający ofertę wyłącznie na zadanie Część II powinien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia polegające na dostawie pojazdów o łącznej wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN, z napędem elektrycznym jednorazowo co najmniej 1 sztukę autobusu elektrycznego odpowiadającym zbliżonym parametrom i wyposażeniem określonym przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączony dokument do SIWZ (wykaz dostaw).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IP.272.2.41.2017.KM
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.2.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Inny: POLSKI
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.2.2018 - 10:15

Miejscowość:

Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dokument dotyczy projektu pn.: „Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 (nr umowy o dofinansowaniu RPOP.03.01.01-16-0003/16-00 z 30.6.2017).
VI.3)Informacje dodatkowe
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) oraz 1 sztuka autobusu napędzanego silnikiem elektrycznym, zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części I i dla części II – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, w tym:
Cześć I.
a) 7 sztuk autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system sprzedaży biletów i monitoring wizyjny wraz ze 5-letnim okresem gwarancji i serwisowania. Ilość miejsc siedzących – min. 37, ilość miejsc stojących – min. 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce na wózek (platforma), częściowo niskopokładowe – tak, max. długość pojazdów 13,50 m, rodzaj paliwa diesel norma ekologiczna – Euro 6, skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa, zabezpieczenie antykorozyjne – tak, systemy informatyczne, telewizja cyfrowa – tak, klimatyzacja całopojazdowa – tak, wyposażenie obowiązkowe – koło zapasowe, przyciemniane szyby.
Część II.
b) 1 sztuka autobus elektryczny z szybko wymiennymi akumulatorami, wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system sprzedaży biletów i monitoring wizyjny wraz ze stacją ładowana, 5-letnim okresem gwarancji i serwisowania. Ilość miejsc siedzących – min. 28, ilość miejsc stojących – min. 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce na wózek (platforma), częściowo niskopokładowe – tak, max. długość pojazdu – 13,50 m, rodzaj napędu elektryczny, zabezpieczenie antykorozyjne – tak, systemy informatyczne, telewizja cyfrowa – tak, klimatyzacja całopojazdowa – tak, wyposażenie obowiązkowe – koło zapasowe, przyciemniane szyby.
Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej SIWZ dla części I i części II.
Przedmiotowe autobusy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Za fabrycznie nowy uznaje się autobus nieużywany, nierejestrowany wcześniej, nieużywany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań.
Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 (nr umowy o dofinansowaniu RPOP.03.01.01-16-0003/16-00 z 30.6.2017).
Oferowane przez Wykonawcę autobusy muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto autobusy muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji technicznej i muszą być gotowe do pracy. W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie wskazanym przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru końcowego pojazdów, odrębnie dla każdego autobusu.
Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o. o., przy ul. Piłsudskiego 41, 48-303 Nysa.
Transport pojazdów do miejsca odbioru zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
Okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do reklamacji, tzn. dokonania zawiadomienia Wykonawcy o wadzie fizycznej elementu w celu jej usunięcia.
Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić na własny koszt pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. kierowców autobusów – w ciągu 7 dni od daty odbioru autobusów – w zakresie prawidłowej eksploatacji i użytkowania autobusów oraz techniki ekonomicznej i bezpiecznej jazdy – w ilości po 1 kierowcy na 1 dostarczany autobus. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące Podwykonawców.
b) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy firm Podwykonawców.
Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %.
Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia powyższego wymogu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, Tel.: +48 22548770 l, Faks: +48 225487700.
Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wymienionych w ust. 9 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający, nie później niż. na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie jedynie Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:18.12.2017

 

Załączniki

2017-OJS244-510743-pl-OGŁ. O ZAM..pdf

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 91.77k Format: .pdf Pobierz

espd-request.pdf

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 87.08k Format: .pdf Pobierz

espd-request.xml

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 135.3k Format: .xml Pobierz

Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-zał. 4a.pdf

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

SIWZ autobusy(15.12.2017).docx

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 264.21k Format: .docx Pobierz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - AUTOBUSY DIESEL-CZĘŚĆ I (15.12.2017).doc

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 84k Format: .doc Pobierz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- AUTOBUS ELEKTRYCZNY-CZĘŚĆ II (15.12.2017).doc

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 97k Format: .doc Pobierz

UMOWA 1 szt. Elektryczny (15.12.2017).doc

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 161k Format: .doc Pobierz

załącznik_nr_7_ wykaz_zamówień_dostaw.doc

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 137k Format: .doc Pobierz

UMOWA 7 szt. Diesel (15.12.2017).doc

Data: 2017-12-20 12:33:50 Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

Wyjaśnienia+modyfikacja pismo.pdf

Data: 2018-01-11 14:07:02 Rozmiar: 134.42k Format: .pdf Pobierz

SIWZ autobusy-MODYFIKACJA - 10.01.2018 R..docx

Data: 2018-01-11 14:07:02 Rozmiar: 264.98k Format: .docx Pobierz

ENOTICES_spnysa-2018-005644-F14-PL.pdf

Data: 2018-01-11 14:17:43 Rozmiar: 68.21k Format: .pdf Pobierz

WYJAŚNIENIA SIWZ - 2.pdf

Data: 2018-01-17 10:39:33 Rozmiar: 39.4k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia do SIWZ - 23.01.2018 r..pdf

Data: 2018-01-23 13:21:48 Rozmiar: 69.54k Format: .pdf Pobierz

UNIEWAŻNIENIE.pdf

Data: 2018-02-07 12:52:15 Rozmiar: 43.56k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 4996
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Martyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Martyn
Czas wytworzenia: 2017-12-20 12:33:50
Czas publikacji: 2018-02-07 12:52:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak