ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej
w załacznikach !!!

WYJAŚNIENIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Zaproszenie do złożenia oferty

 

IP.272.1.41.2018.KM

Nysa, dnia 17.12.2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Starostwo Powiatowe w Nysie

Ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup i dostawa artykułów eksploatacyjnych na 2019 rok.

 

Szczegówy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy.

 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w zaproszeniu na formularzu cenowym.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

 

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,

b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,

c) uzupełniony załącznik cenowy do umowy

 

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa - do dnia 28.12.2018 r. do godziny 1100.

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Starostwo Powiatowe w Nysie; ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa pok. 302 – IIp.– dnia 28.12.2018 r. do godziny 11:15.

 

 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

 

100%

100

 

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = • Max (C)

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

 2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Martyn, email: zamowienia.publiczne@powiat.nysa.pl,
  tel. 77 408 50 65.

-Przedmiot zamówienia: Paweł Motzek – nr tel. 77 408 50 69.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.

 

 

 1. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia
w formie pisemnej.

UWAGA: Zamawiajacy może unieważnić postepowanie bez podania przyczyn.

 

Załączniki :

 1. Formularz oferty.

 2. Wzór umowy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia – załacznik do umowy.

 

 

Załączniki

Projekt Umowy.doc

Data: 2018-12-18 10:54:26 Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

SPECYFIKACJA.xlsx

Data: 2018-12-18 10:54:26 Rozmiar: 16.74k Format: .xlsx Pobierz

zaproszenie.doc

Data: 2018-12-18 10:54:26 Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

WYJAŚNIENIA.pdf

Data: 2018-12-20 11:58:03 Rozmiar: 80.17k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kopia.doc

Data: 2019-01-03 13:49:53 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Martyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Martyn
Czas wytworzenia: 2018-12-18 10:54:25
Czas publikacji: 2019-01-03 13:49:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak