Wersja archiwalna

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS 

 
 

Informacje o rejestrach i ewidencjach

Wydział Organizacyjno - Prawny: 

- rejestr wniosków i interpelacji,
- rejestr uchwał Zarządu Powiatu Nyskiego,
- rejestr uchwał Rady Powiatu Nyskiego,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr Zarządzeń Starosty Nyskiego,
- rejestr wydanych upoważnień,
- rejestr zawartych porozumień,
- rejestr pieczęci i pieczątek urzędowych,
- rejestr pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
- rejestr pracowników zwolnionych,
- rejestr wydanych legitymacji służbowych,
- rejestr poleceń wyjazdu służbowego,
- rejestr paliw, rejestr wypadków,

- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych


Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej:

 rejestr stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych,

Wydział Architektury i Budownictwa

- rejestr wydanych pozwoleń na budowę, rozbiórkę, roboty budowlane i zmianę sposobu użytkowania,
- rejestr zgłoszeń robót budowlanych i rozbiórek nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
- rejestr wydanych dzienników budowy,
- rejestr wydanych zaświadczeń,
- rejestr wydawanych uzgodnień dotyczących inwestycji powiatowych (plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy),
- rejestr wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

Wydział Edukacji i Kultury:

- rejestr szkół i placówek niepublicznych,

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: 

- rejestr dzierżawców gruntów rolnych,
- rejestr użytkowników wieczystych Skarbu Państwa,
- rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej,
- rejestr gruntów podlegających rekultywacji,
- rejestry prowadzone elektronicznie:
- rejestr gruntów i budynków,
- dowody zmian gruntowych,
- rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych,
- rejestr sprzedaży znaków i map będących w zasobie geodezyjno - kartograficznym.

Wydział Komunikacji i Transportu: 

- rejestr otrzymanych i wydanych druków ścisłego zarachowania: kart rowerowych i motorowerowych, międzynarodowych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, pozwoleń czasowych i pozwoleń czasowych badawczych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora,
- rejestr udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,
- rejestr wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
- rejestr wydawania i odmowy wydania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne,
- rejestr ewidencji pojazdów samochodowych,
- rejestr ewidencji innych pojazdów,
- rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i pozwoleń czasowych badawczych,
- rejestr nadanych i wybitych numerów oraz tabliczek znamionowych zastępczych,
- rejestr pojazdów - wykazów numerów rejestracyjnych: tablic zwyczajnych, tablic indywidualnych, tablic zabytkowych, tablic tymczasowych, tablic badawczych, znaków legalizacyjnych,
- rejestr wydanych druków ścisłego zarachowania: dowodów rejestracyjnych pojazdów, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych badawczych, kart pojazdów,
- rejestr wydawanych i cofanych uprawnień dla diagnostów
- rejestr wydanych i cofanych uprawnień do prowadzenia stacji diagnostycznych,
- rejestr wpisywanych i skreślanych z ewidencji instruktorów,
- rejestr wydawanych i cofanych zezwoleń na prowadzenie szkoleń dla przyszłych kierowców,
- rejestr wydanych zaświadczeń,
- rejestr zamówień zbiorczych o wydanie prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji,
- rejestr zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką,
- rejestr wydanych kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

- publicznie dostępny wykaz danych dotyczących wniosków oraz wydawanych decyzji w zakresie kompetencji wydziału,
- rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
- rejestr wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
- rejestr sprzętu pływającego do rybackiego połowu ryb,

Biuro ds. Zamówień publicznych:

-
rejestr zamówień - z wolnej ręki i zapytania o cenę,
-
rejestr przetargów,
-
rejestr wydatków spoza ustawy,

Wydział Finansowo - Budżetowy

- rejestr faktur VAT,
- rejestr środków trwałych,
- rejestr zaliczek,
- rejestr depozytów,
- rejestr weksli (ilościowy)

Referat Promocji

- rejestr uczniowskich klubów sportowych,
- rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej,

 

 

Załączniki

wykaz_stowarzyszen_zarejestrowanych_w_KRS.doc

Data: 2015-07-28 12:00:49 Rozmiar: 341k Format: .doc Pobierz

Wykaz_Stowarzyszen__KRS_zOSP_stan_na_10.07.2014r._pdf

Data: 2015-07-28 12:00:49 Rozmiar: 186.71k Format: ._pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3185
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Edyta Bednarska-Kolbiarz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Serafin
Czas wytworzenia: 2005-11-02 11:00:58
Czas publikacji: 2015-07-28 12:00:49
Data przeniesienia do archiwum: 2017-07-19