Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie I przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem gazu, na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej obręb Wilamowa, gmina Paczków oznaczonej jako działka nr 14/3 z k.m. 2 o pow. 0,0600 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest księga wieczysta KW OP1N/00037272/9.

2017-05-26 14:50:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTA BUDOWLANA

              Ogłoszenie nr 518423-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Prace remontowe korytarza oraz pomieszczeń dydaktycznych na parterze - etap I w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2017-05-26 09:57:09
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi------Informacja o zmianie ogłoszenia 18.05.2017-------

------Informacja o zmianie ogłoszenia 18.05.2017-------Przeprowadzenie szkolenia ABC Przedsiębiorczości z indywidualnym doradztwem biznesowym dla 74 uczestników projektu pn. Przedsiębiorczy Powiat Nyski   

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

2017-05-26 08:53:48
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Zmiana terminu zakończenia zadania, Zmiana przedmiaru robót, Unieważnienie postępowania

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach
Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia zadania w pliku poniżej !!!!
Zmiana przedmiaru robót branża drogowa w pliku poniżej !!!!!
Unieważnienie postępowania w pliku poniżej !!!!

 

2017-05-25 10:10:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

 

http://bip.spnysa.nv.pl

 


 

Ogłoszenie nr 67990 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.

 

Nysa: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ul. Orkana 6 w ramach zadania: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

2017-05-19 14:24:37
Zapytanie ofertowe - Usługi wyniki koszenie

Koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych  :
zadanie nr 1 – Gmina Otmuchów, Paczków i Kamiennik

zadanie nr 2 – Gmina Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Pakosławice
Wyniki koszenie

2017-05-19 12:30:40
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

Ogłoszenie nr 510588-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Modernizacja i założenie osnowy 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej i warunkami technicznymi założenia osnowy poziomej 3 klasy dla w/w gmin stanowiącymi integralną część umowy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2017-05-17 12:46:49
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Prusinowice

2017-05-17 11:43:00
Zapytanie ofertowe - wyniki

„Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 1672 O
w miejscowości Lipowa – II etap”  

2017-05-17 08:03:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

              Ogłoszenie nr 509262-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Modernizacja i założenie osnowy 3 klasy gminy Łambinowice zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej i warunkami technicznymi założenia osnowy poziomej 3 kasy dla w/w gmin stanowiącymi integralną część umowy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2017-05-16 16:31:10