Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe usługa

Zapytanie ofertowe - usługa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 O w miejscowości Włodary (I etap) - dokumentacja techniczna

2019-03-19 11:23:23
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11,położonej w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11, położonej w Głuchołazach ul. Rynek 12-14.

2019-03-15 12:33:35
Przetarg nieograniczony roboty budowlane ODPOWIEDŹ NR 1,ODPOWIEDŹ NR 2 OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy- Wyszków Śląski
ODPOWIEDŹ NR 1 W PLIKU PONIŻEJ !!!
ODPOWIEDŹ NR 2 W PLIKU PONIŻEJ !!!
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-03-15 10:44:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGA

Ogłoszenie nr 525478-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1 : 5 000), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy Kamiennik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-03-14 13:40:21
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA AUTOBUSY

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 12.03.2019 r. - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

WYKONAWCY – wszyscy

 

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego 2019/S 043-097336

 

Na podstawie art.art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, iż zwrócono się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1: W SIWZ dotyczących zamówienia na zakup i dostawę 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów
z napędem konwencjonalnym nie zostały uwzględnione zapisy dotyczące ochrony silnika przed pożarem. Pożar w autobusie to ogromna strata finansowa dla Powiatu jak i dla zakładu komunikacji. Dlatego silnik, agregat grzewczy oraz komora silnika powinna zostać zabezpieczona systemem gaśniczym. Z myślą
o bezpieczeństwie podróżujących oraz zniwelowaniu jakichkolwiek strat w taborze, system gaszenia stał się standardem wyposażenia autobusów. Środek gaśniczy z medium proszkowym jest najlepszym akceptowalnym rozwiązaniem dla tego typu autobusów ponieważ:

 

1) skuteczny w działaniu czego dowodem jest zdolność do gaszenia pożarów,

 

2) tani w długoletniej eksploatacji albowiem to Zamawiający ponosić będzie koszty eksploatacji i serwisu systemu,

 

3) detekcja pneumatyczna stosowana w systemach proszkowych aktywuje się natychmiast po wykryciu źródła pożaru – działa bez zbędnej zwłoki.

 

W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga instalacji automatycznego system gaszenia opartego na detekcji pneumatycznej, w którym środkiem gaśniczym będzie proszek?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wymaga instalacji automatycznego systemu gaszenia opartego na detekcji pneumatycznej, w której środkiem gaśniczym będzie proszek.

 

 

 

Pytanie 1:Wnosimy o zmianę treści §7 ustęp 5 projektu umowy, poprzez dodanie po słowach: wszelkie naprawy słowa gwarancyjne. Obecne sformułowanie umożliwia Zamawiającemu wykonanie w okresie gwarancji tj. 5 lat wszelkich napraw, w tym powypadkowych na koszt Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

 

Tak – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie słowa „gwarancyjne” w projekcie umowy.

 

Wraz z wyjaśnieniami zostanie załączony zmodyfikowany projekt umowy.

 

Pytanie 2:Prosimy aby kary ujęte w § 10 projektu umowy, które obecnie są niewspółmiernie wysokie
i w sposób oczywisty spowodują wzrost szacowanego ryzyka dostawy, a co za tym idzie wzrost ceny oferty zostały zmniejszone odpowiednio:

 

§10 ust.1 pkt 2) z 2 000,00 do 1 000,00 za każdy dzień opóźnienia,

 

§10 ust.1 pkt 3) z 2 000,00 do 500,00 za każdy dzień opóźnienia,

 

§10 ust.1 pkt 4) z 500,00 do 250,00 za każdy dzień opóźnienia,

 

§10 ust.1 pkt 5) z 500,00 do 250,00 za każdy dzień opóźnienia,

 

§10 ust.1 pkt 6) z 1 500,00 do 1 000,00 za każdy dzień opóźnienia.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w § 10 Projektu umowy.

 

Pytanie 3: Prosimy, aby Zamawiający zmienił termin realizacji zamówienia z obecnej sztywnej daty tj. do dnia 31 maja 2020 na termin : do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Obecne zapisy nie uwzględniają sytuacji, które mogą się zdarzyć w procesie wyłaniania zwycięzcy przetargu (odwołania do KIO, rozprawy sądowe, procedury sprawdzające w UZP itp.)

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu realizacji – sztywnej daty.

 

Zapisy dotyczące zmian do umowy zawiera § 13 – Projektu umowy.

 

Pytanie 1:W zapisach wymagań dot. Systemu Monitoringu w Autobusach, w punkcie 23 parametrów technicznych i wyposażenia autobusów, Zamawiający określił: „Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy. Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 1 dysk twardy o pojemności min. 1TB. Możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych”.

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rejestratora z możliwością zamontowania jednocześnie 2 dysków?
W naszej opinii możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych nie ma uzasadnienia praktycznego, a znacznie podnosi gabaryty i koszt rejestratora.

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuszcza wyposażenie w 2 dyski jednocześnie.

 

 

 

Pytanie 2: W zapisach wymagań dot. Systemu Monitoringu w Autobusach, w punkcie 23 parametrów technicznych i wyposażenia autobusów, Zamawiający określił: „Wymagania funkcjonalne: Kamery 2 szt. (2 szt. przedział pasażerski). Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym.”

 

Proponujemy zastosowanie 4 kamer – 3 wewnętrznych i 1 kamery czołowej. Taka liczba kamer pozwoli na dokładniejsze pokrycie obserwacją przestrzeni pasażerskiej i umożliwi rejestrowanie zdarzeń przed pojazdem.

 

 

 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w 4 kamery (3 zewnętrzne + 1 członowa)

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnienia dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania: „Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I”

 

Zamawiający informuje, że zmiana dotyczy błędnie wpisanych ilości miejsc siedzących w dokumentach: SIWZ, JEDZ AUTOBUSY, Formularz oferty, Projekt umowy.

W dokumentach jest: ilość miejsc siedzących - min.36

Ma być : ilość miejsc siedzących - min.37

Zamawiający modyfikuje pliki i zamieszcza z dopiskiem PO MODYFIKACJI: SIWZ, JEDZ AUTOBUSY, Formularz oferty, Projekt umowy, Parametry techniczne
i wyposażenie.

 
 
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97336-2019:TEXT:PL:HTML
 
Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego
2019/S 043-097336
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
2019-03-12 14:30:05
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane, ODPOWIEDŹ NR 1

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego
ODPOWIEDŹ NR 1 W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-03-12 10:40:58
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 11,położonego w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie wyników  I przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 11, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 12-14

2019-03-06 10:38:38
ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe  - usługa "Dzierżawa kserokopiarki"
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W PLIKU PONIZEJ!!!!
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-02-22 08:45:10
ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA OGŁOSZENIE WYNIKI

„Sprzątanie jezdni z piasku i wszelkich zanieczyszczeń wzdłuż krawędzi jezdni w ciągach dróg powiatowych
w miastach Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów i Głuchołazy”
OGŁOSZENIE WYNIKI W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-02-20 10:50:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
Sprzątanie jezdni z piasku i wszelkich zanieczyszczeń wzdłuż krawędzi jezdni w ciągach dróg powiatowych
w miastach Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów i Głuchołazy
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-02-11 12:32:46
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11 położonej w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11, połozonej w Głuchołazach przy ul. Rynek 12 -14..

2019-02-06 13:16:02
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2, OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy - Wyszków Śląski
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W ZAŁĄCZNIKU !!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 W PLIKU PONIŻEJ!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 W PLIKU PONIŻEJ !!!
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-02-05 12:19:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Ogłoszenie nr 502893-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-02-05 09:02:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY /zaprojektuj i wybuduj/-roboty budowlane

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!!!

 

Ogłoszenie nr 662389-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 1/3 w Nysie (dawny poligon wojskowy) w ramach projektu pn.: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2019-01-14 11:55:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik poniżej w załączeniu !!!

Ogłoszenie nr 656670-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-01-04 11:57:25
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej
w załacznikach !!!

WYJAŚNIENIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Zaproszenie do złożenia oferty

2019-01-03 13:49:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU - WAŻNE !!!

Ogłoszenie nr 653159-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych
na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2018-12-13 13:24:09
Przetarg nieograniczony roboty budowlane OGŁOSZENIE WYNIKI

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-12-05 11:49:08
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-11-16 07:59:59
PRZTRAG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

Ogłoszenie nr 630862-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie w ramach projektu pn: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-11-06 14:10:43
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Remont nawierzchni dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-31 10:55:35
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Odpowiedzi na zapytanie nr 1 OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach
Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w pliku poniżej !!!

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-18 12:15:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługa

ZWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 5 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 4 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 3 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 2 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 25.09.2018 R. !!!

WARUNKI OTWARCIA OFERT : 25.09.2018 R. - GODZINA 10:15

Polska-Nysa: Usługi udzielania kredytu

2018/S 137-314023

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

2018-10-09 14:41:33
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Unieważnienie postępowania

"Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa"
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-09-24 11:21:00
Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

2018-09-21 06:54:11
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-09-12 13:19:21
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych polozonych w Nysie przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63 

2018-08-23 13:19:01
Ogłoszenie o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie o wynikach III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie, przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63

2018-08-14 13:38:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

Ogłoszenie nr 592180-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Parkowa 2-4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-08-14 08:42:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O
w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-08-07 14:02:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 02.08.2018 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

2018-08-02 11:08:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE ZAPYTANIA DO PRZETARGU,AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa - zjazdy
ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ NR 1 W PLIKU PONIŻEJ !!!
AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT W PLIKU PONIŻEJ !!!
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-07-26 10:32:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NR 1 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

                                                                           Ogłoszenie nr 585136-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: ZAKUP ENERGII

ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU NYSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-07-25 09:20:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

Nysa: Zakup i dostawa 2 jednostek komputerowych (wraz z oprogramowaniem, klawiatura i myszą) 1 monitora, 12 UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie.
Numer ogłoszenia: 163185 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

WYJAŚNIENIA 02.08.2016 R. - WAŻNE!!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.08.2016 R.  - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ !!!

2018-07-16 14:04:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY - robota budowlana

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!!!

Ogłoszenie nr 577989-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Prace budowlane pomieszczeń bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-07-12 11:05:59
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nysie ul. Krasińskiego

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nysie ul. Krasińskiego, obreb Górna Wies, k.m. 63

2018-07-10 10:00:41
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie garbów poprzecznych na drogach powiatowych z oznakowaniem pionowym: ulice Długosza, Gierczak i 3 Maja w Nysie”

 

2018-07-06 08:27:59
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn."Wykonanie garbów poprzecznych na drogach powiatowych z oznakowaniem pionowym: ulice Długosza, Gierczak i 3-go Maja w Nysie"
Ogłoszenie o unieważnieniu w pliku poniżej !!!

2018-07-04 14:12:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I

 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2018/S 081-182691

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

 

2018-07-04 12:43:08
Ogłoszenie wyników I rokowań na sprzedaż lokali użytkowych, położonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie wyników I rokowań na sprzedaż lokali użytkowych nr 6 i 12, położonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

2018-06-29 13:15:54