Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wynikach z postepowania

 Zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1653 O ulica Chełmońskiego w Nysie”
2011-03-17 13:54:06
Ogłoszenie o wynikach z postepowania

 

Zadanie: „Wykonanie usług transportowych związanych bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych Obwód Drogowy Nr 1 w Nysie”

2011-03-03 12:12:44
Dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1636 O na odcinku Zwanowice- Kałków-Otmuchów- IV etap- remont nawierzchni jezdni na odcinku Kałków-Otmuchów”

 Dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1636 O na odcinku Zwanowice- Kałków-Otmuchów- IV etap- remont nawierzchni jezdni na odcinku Kałków-Otmuchów”
2011-01-28 14:31:59
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nyskiego polozonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej

Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nyskiego polozonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej
2010-10-14 10:06:51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

na organizację turnusu rehabilitacyjnego wraz z kursem komputerowym dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu

2010-08-02 13:32:55
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Nysa dnia, 22.07.2010r.

PCPR.3431-2/2010

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

2010-07-22 15:00:27
Ogłoszenie o wynikach postępowania

 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

2010-07-15 15:17:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1625 O w miejscowości Kijów oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1650 O w miejscowości Starowice

2010-07-13 13:27:03
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  Nysa, 7.07.2010 r.

ZP.3431-10/10


Wykonawcy – wszyscy


Dotyczy: postępowania przetargowego Nr ZP.3431-10/10 na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku straży granicznej na Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie - Dom Dziecka Jasienicy Górnej 71- etap I, II.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.), unieważnia się postępowanie przetargowe nr ZP.3431-10/10 na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku straży granicznej na Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie - Dom Dziecka Jasienicy Górnej 71- etap I, II.

U Z A S A D N I E N I E

Do prowadzonego powyżej postępownia przetargowego przystąpiło 8 oferentów.

Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł. - taka też kwota została podana przez zamawiajacego bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zatem oferta z najniższą ceną (nakorzystniejszą ofertą) 585 581,48 zł. przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dysponuję ściśle określoną kwotą na ww zadanie, w tym stanie rzeczy zaistniała podstawa do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.


                                                                                                                                        Starosta Nyski

                                                                                                                                        Adam Fujarczuk

2010-07-08 11:38:27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 na szkolenie wyjazdowe z kursem sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i pracownik ds. kadr i płac, dowozem, zakwaterowaniem i wyżywieniem
2010-07-06 13:03:13