Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

  Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
2014-12-19 13:13:04
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

 

Nysa 19.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na zakup i dostawę materiałów budowlanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie przy ul. Orkana 6 -  nr ogłoszenia 109412-2012.

 

Wybrana została niżej wymieniona oferta oznaczona nr 2 :

Centrum Budowlane ERIGO Cukierda Spółka Komandytowa 48-303 Nysa ul. Nowowiejska 5

Cena netto:      47.047,30zł.

Podatek VAT:  10.820,88zł.

Cena brutto:     57.868,18zł.

 

W wyniku oceny dokonanej przez komisję przetargową wg kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta wyżej wymienionego Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów (tj. 100) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zestawienie ofert zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

  

Informuję również, że z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Załączniki :

1. Załącznik Nr 1 - wykaz złożonych ofert;

 

 

 

2012-04-19 13:52:26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Na podstawie Art. 11 i Art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                      w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ogłasza konkurs na stanowisko starszego inspektora bhp w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące
kryteria formalne:

 • posiadać obywatelstwo polskie,

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • wykształcenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.11.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.246.2468 z późn.zm.) oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w ust 2 pkt.2

 • posiadać łącznie co najmniej 1-letni staż pracy w służbie

 • nie być karanym za przestępstwa popełnione bhp umyślnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

Zakres zadań na stanowisku STARSZEGO INSPEKTORA DS. BHP:

 • występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie BHP i P.POŻ

 • dokonywanie przeglądów warunków pracy, prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 • prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych pracowników jednostek oświatowych Starostwa Powiatowego w Nysie

 • prowadzenie zadań z zakresu specjalistycznego nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym

 • dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu BHP i P.POŻ., sporządzanie w tym zakresie stosownych sprawozdań i zaleceń

 • nadzór nad realizacją przez jednostki oświatowe zaleceń pokontrolnych

 • przeprowadzanie szkoleń pracowników jednostki oświatowych w zakresie obowiązujących przepisów BHP              i P.POŻ.

 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Wymagania niezbędne:

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP (Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy itp.)

 • Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego

 • Umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji BHP i P.POŻ.

 • Umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych – Windows XP, pakiet biurowy Microsoft Office.

 • Posiadać prawo jazdy kat. B

 • Posiadać kurs przygotowania dydaktycznego w zakresie :

- pedagogiki

- dydaktyki

- psychologii

w ilości co najmniej 63 godzin

 

Wymagania pożądane:

 • odpowiedzialność

 • samodzielność, operatywność, zaangażowanie

 • komunikatywność, dyspozycyjność

 • dobra organizacja pracy

 

                                        Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.   CV i list motywacyjny.

2.   Kopię świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.   Kopię świadectwa (dyplomu) ukończonej szkoły, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje (w tym w zakresie bhp np. szkolenie dla pracowników służb bhp itp.) oraz kopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zatrudnienia w charakterze pracownika służb bhp i p.poż.

4.   Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.   Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

6.   Adres i telefon kontaktowy.

7.   Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 24.04.2012r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul Orkana 6 pokój nr 8 do godz. 15 00

 

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. bhp”, adres i telefon składającego ofertę.

3. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze dostępny jest w siedzibie Centrum.

Postanowienia końcowe

1.     Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków 30.04.2012r.

2.     Przewidywany termin zatrudnienia z dniem zakończenia procedury konkursowej

3.     Okres zatrudnienia : czas nieokreślony po 3 miesięcznym okresie próbnym w pełnym wymiarze czasu pracy

2012-04-17 09:23:14
Schemat funkcjonalny CKP

Schemat funkcjonalny CKP
2007-06-14 12:03:48
Oferta zajęć i kursów

Oferta zajęć i kursów
2007-06-14 11:59:36
Podstawowe informacje o jednostce

 
2007-03-26 11:57:13
Statut jednostki

 Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
2007-03-26 11:16:00