Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

"Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa".

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000009.

 

Informacja z otwarcia ofert
w trybie przetargu nieograniczonego
 na zadanie pn.”Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa- zjazdy II”
nr postępowania IP.272.2.24.2018.RM

2018-08-21 13:13:29
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice etap V”
nr postępowania IP.272.2.22.2018.RM

2018-08-07 08:33:40
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nysie
ul. Parkowa 2-4.

nr postępowania IP.272.2.
21.2018.KM

2018-08-07 08:28:28
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie przetargu nieograniczonego
 na zadanie pn.”Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa- zjazdy”
nr postępowania IP.272.2.19.2018.RM

2018-07-25 11:14:17
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 - AKTUALIZACJA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018
- AKTUALIZACJA

2018-07-17 12:02:36
Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.).

W dniu 16.07.2018 r. o godzinie 12:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU NYSKIEGO”

2018-07-16 15:11:32
Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie garbów poprzecznych na drogach powiatowych
z oznakowaniem pionowym ulice: Długosza, Gierczak i 3-go Maja”
nr postępowania IP.272.1.23.2018.KM

2018-07-12 12:40:12
Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Prace budowlane pomieszczeń bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 - etap I
nr postępowania IP.272.2.
17.2018.KM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
zamieszczam poniższe informacje:

2018-07-10 10:37:32
Informacja z otwarcia ofert - usługi

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytania ofertowego
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Poprawa warunków transportowych na obszarze Powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku
Biała Nyska – Kałków”
nr postępowania IP.272.1.22.2018.RM

2018-07-09 13:25:45
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 - AKTUALIZACJA

2018-07-06 11:51:55