KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nyski.

Dane kontaktowe administratora: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa tel. 77 408 50 70 e-mail: bok@powiat.nysa.pl

2) Inspektorem ochrony danych jest Zdzisław Baran, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: zbaran@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

9) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail odbywa się za zgodą i jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na podanie numeru telefonu i adresu e-mail uniemożliwi z Panią/Panem kontakt. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Liczba odwiedzin : 346
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Zdzisław Baran
Czas wytworzenia: 2018-06-21 12:10:05
Czas publikacji: 2018-06-21 12:10:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak